среда, 5 ноября 2014 г.

Наступність дошкільної та початкової освіти в організації інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребамиПерехід дитини-дошкільника до школи є важливим етапом її життя, який пов'язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення. Забезпечення наступності і перспективності  між дошкільною і шкільною ланками освіти в умовах сучасних реалій є дуже важливим.  Варто комплексно здійснювати заходи, спрямовані на організацію спільних дій педагогів ДНЗ та вчителів та узгодження педагогічних зусиль щодо дитини з особливими потребами. Забезпечення наступності і перспективності, подолання недорозвитку, корекція порушень – це процес, у якому задіяні і ДНЗ, і школа. Наступність між дошкільними  і шкільними ланками освіти не повинна розумітися тільки як підготовка дітей до навчання. У дошкільному віці закладаються найважливіші риси майбутньої особистості. Необхідно прагнути до організації єдиного розвиваючого світу – дошкільної  та початкової освіти.
 Дошкільна освіта повинна зберегти самоцінність дошкільного дитинства і формувати особистісні якості дошкільника, які є основою для навчання у школі. Проте, дошкільний вік не є підготовчим етапом до навчання у школі, це є період пізнання світу маленькою дитиною, неважливо, здорова вона чи має проблеми розвитку. Школа ж, як наступник дошкільної освіти, повинна враховувати  та розвивати потенціал дитини, розкритий ще у дошкільному віці.  Такий комплексний підхід дає можливість визначити освіту як єдину систему на всіх етапах навчання  та має на меті забезпечити  психологічні умови, які б максимально сприяли всебічному розвитку дитини, збереженню її індивідуальності та реалізації  корекційно-розвиткового навчання.   Важливу роль у забезпеченні наступності дошкільної і шкільної освіти відіграє детальне вивчення уявлень батьків і педагогів один про одного, що приведе їх до взаємодії та розробці спільних рекомендацій. При визначенні провідних ідей в ході реалізації наступності необхідно виділити пріоритети в змісті освіти на кожному етапі вікового розвитку дитини із особливими потребами з урахуванням сучасної соціальної ситуації, відійти від штучної акселерації в розвитку, не допускати поспіху і дублювання змісту подальшого ланки освіти.
Діяльність дошкільного закладу і школи для забезпечення наступності з корекційної  роботи  передбачає такі напрямки:
1.                  Науково - теоретичний – наукове обґрунтування, розроблення та реалізація концепції інклюзивної освіти, спрямованої на розвиток дитини.
2.                  Освітній – здійснення ступеневої освіти, забезпечення наступності програм і навчальних планів ДНЗ і школи, узгодження їх та оптимізація.
3.     Дослідницько-практичний -  апробація авторських розробок, нових форм і методів роботи з дітьми  з особливими потребами в ДНЗ та школі. 
4.  Організаційно-управлінський – організація  і планування навчально- корекційної  роботи ДНЗ і школи, координація діяльності всіх корекційних служб.
У  Базовому  компоненті дошкільної освіти та Державному стандарті початкової загаль­ної освіти визнається пріоритетність компетентнісного підходу до розв’язання основних завдань дошкільної та початкової ланок освіти.
Головна мета інклюзивного навчального закладу – дати всім дітям можливість повноцінного соціального життя, активної участі в діяльності колективу ровесників.  Завдання інклюзивної освіти в Україні  у 2014-2015рр. полягає в організації навчально-виховного процесу, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей, розробці системи надання спеціальних і  фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами, створенні позитивного клімату в колективі. Для дітей, які з якихось причин не можуть відвідувати дошкільну групу в режимі повного дня, існує система структурних підрозділів – Центр ігрової підтримки розвитку, Консалтинговий центр (1-7р), Лекотека (1,5-7р.),  Служба ранньої допомоги (2міс-4років),  групи розвитку «Особлива дитина», інклюзивні  групи.  Ці підрозділи надають варіативні освітні послуги  сім’ям дітей від 0 до 7 років. Дошкільний заклад обирає ті структури, які найбільше відповідають наявним у ньому умовам.
Доцільним у плануванні роботи ДНЗ та ЗНЗ у 2014-2015 н.р.   є дотримання вимог організації інклюзії:
1.                  Нормативно-правової бази.
  Внесено зміни до законів України про освіту, що стосуються організації інклюзивного навчання з метою забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими потребами, у тому числі дітям-інвалідам, на здобуття якісної освіти та їх інтеграцію в суспільство. Відповідні зміни набудуть чинності 1 січня 2015 року.  
Законом передбачено, що для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладах можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими потребами.
Відповідно до закону, у всіх типах дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.
Так, Закон України “Про дошкільну освіту” доповнять положенням про те, що для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами. Всі типи дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту повинні будуть враховувати особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.
Також вносяться зміни до Закону “Про загальну середню освіту”, відповідно до яких діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням впродовж усього періоду навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.
Право на доступне і безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах матимуть громадяни України, в тому числі і незалежно від особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості.
Варто зазначити, що інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з о/п шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання та з урахуванням наступності у роботі всіх ланок освіти  відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.
2.                  Трактування понять. Чітка диференціація понять  інклюзія (в класі (групі ДНЗ), інтеграція (дитина у спецкласі (спецгрупі).
3.                  Особистісно орієнтована модель навчання.
Педагоги визнають, що кожна дитина з о/п розвивається у власному темпі.  Коли хтось йде не в ногу, не поспішай засуджувати його: можливо, він чує звук іншого маршу. Для навчання дитини з особливими потребами за інклюзивною формою обов’язковим є складання індивідуальної програми розвитку та індивідуального навчального плану, у яких чітко фіксується корекційно-розвитковий блок навчання, необхідний для усунення недорозвитку кожної окремої дитини.  
Завдання дошкільної освіти:
Ø    Розвиток компетентності у сфері відносин до світу, людей і до себе,  включення дітей в різні форми співпраці (з дорослими й однолітками),
Ø    Формування знань про навколишній світ, стимулювання комунікативної, пізнавальної, ігрової активності дітей в різних видах діяльності.
Завдання початкової   освіти:
Ø    Формування усвідомленого прийняття дітьми з о/п цінностей здорового способу життя та регуляція своєї поведінки відповідно до них.
Ø    Розвиток готовності дитини з о/п до активної взаємодії з навколишнім світом (емоційної, інтелектуальної, комунікативної).
Ø    Формування бажання і вміння вчитися, готовності до навчання в школі і самоосвіти.
Ø    Розвиток ініціативності, самостійності, навичок співпраці в різних видах діяльності.
Ø    Удосконалення досягнень дошкільного розвитку; спеціальна допомога з розвитку несформованих в дошкільному дитинстві якостей, індивідуалізація процесу навчання.
Таким чином  організацію роботи з наступності між дошкільною та початковою освітою слід вбачати у:
Ø    створенні системи безперервного навчання, що забезпечує ефективне поступальний розвиток дитини з особливими потребами, її успішне навчання і виховання на основі зв'язку та узгодженості компонентів освіти (цілей, завдань, змісту, методів, засобів і форм корекційної освіти);
Ø    створенні умов, сприятливих для адаптації до шкільного навчання, емоційного благополуччя, розвитку індивідуальності кожної дитини з о/п;
Ø    розробці навчальних корекційних програм за нозологіями для дошкільного віку;
Ø    створенні комплексу навчально-методичної документації;
Ø    створенні нових проектів з реалізації наступності ДНЗ і школи з питань корекційної  освіти.

среда, 3 сентября 2014 г.

У США вийшов комікс, де головний герой страждає аутизмомУ США випустили першу в світі серію коміксів, головним героєм якого є людина, що страждає аутизмом, повідомляє NBC News.
Творцями історії є Дейв Кіт і Скай Оуенс. Кіт сподівається, що його книги “допоможуть людям з хворобами аутистичного спектру краще зрозуміти світ навколо них”. “Деякі діти з аутизмом можуть відчувати брак зорових контактів і пропускати візуальні сигнали, що надходять від оточуючих людей. Це добре, що є герой, який схожим на них самих”, – пояснює автор.
Новий персонаж на ім’я Майкл володіє математичним складом розуму і художнім талантом, крім того, він наділений здатністю до емпатії. Як пояснюють творці, “одним з головних умінь героя є вміння розуміти власні емоції”. За їх словами, всі дійові особи в коміксі навмисно намальовані яскраво і виразно, особливу увагу ілюстратори приділили міміці, щоб діти-аутисти могли легко зчитувати соціальні сигнали, що посилаються героями.
Аутизм – психічний розлад, що характеризується вираженим дефіцитом соціальної взаємодії, обмеженими інтересами і повторюваними діями. Схожі стани, при яких відзначаються більш м’які ознаки і симптоми, відносять до розладів аутистичного спектру.